myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Home » Resultaten

Forse toename Organische stof en mineralen beschikbaarheid in percelen met meerjarig gebruik Myrazonit. 

Een 20-tal percelen laten met gebruik van Myrazonit een flinke toename in organische stof gehalte zien. De percelen stijgen gemiddeld in 4 jaar met 0.77 procentpunten. Tevens neemt de fosfaatbeschikbaarheid en stikstofvoorziening toe. De toepassing van Myrazonit stimuleert de groei van de ...
Read more
De praktijk is het bewijs zegt menigeen. Veldproeven op verschillende bemestings-niveau’s laten een verschil zien in opbrengst die oploopt tot 15% dit jaar. Uniek onder de droge zomerse omstandigheden. Hiermee bewijst Myrazonit wederom een betrouwbare partner te zijn in de opbrengst van gewassen
Read more
De resultaten van de veldproef in mais waarbij geen kunstmest werd toegepast, resulteerde in 9% meer opbrengst. Tevens was het gewas vroeger rijp.
Read more
Myrazonit resultaat 1
Met Myrazonit kan er in de grasteelt een efficiëntie worden bereikt van 100% op stikstofbemesting. Resultaten laten zien dat bij een bemesting van 400kg N op jaarbasis ook 400 kg N of zelfs meer N in de vorm van ruw eiwit kan worden geoogst. Veelal komt dit neer op een droge stofopbrengst van 14 ton ...
Read more
myrazonit resultaat 2
Maisteelt met gebruik van Myrazonit geeft hogere opbrengsten door de bodemwerking van Myrazonit. De voedingsstoffen in de bodem komen hierdoor voor de maisplant beter beschikbaar. Dit resulteert in mooie opbrengsten van ruim over de 20 ton. Tevens zorgt Myrazonit ervoor dat de vochthuishouding beter gewaarborgd is. Dit resulteert in een betere vochtvoorziening bij droge periodes. ...
Read more
myrazonit resultaat 3
Een zware snede gras oogsten, en toch de kwaliteit behouden. Door de verbeterde bodemwering, door gebruik van Myrazonit, zijn de voedingsstoffen beter beschikbaar voor het gras, ook onder stress-omstandigheden. Hierdoor behoud het gras meer bladmassa en schiet het minder snel door. Dit resulteert in hoge opbrengsten van goede kwaliteit.
Read more
myrazonit resultaat 4
De Familie Rikmanspoel uit het Overijsselse Albergen gebruikt nu al een aantal jaar Myrazonit. Omdat een groot deel van de 36ha grasland bestaat uit lichte zandgrond, werd het steeds moeilijker om een voldoende hoog ruw eiwit te halen. “Sinds we Myrazonit gebruiken, zijn we minder gaan bemesten, maar is toch de opbrengst toegenomen, evenals het ...
Read more
myrazonit resultaat 5
Proeven met Myrazonit CB en het effect op de compostering van gewasresten tonen aan dat er een verschil van tussen de 30 tot 40% zit in de extra afname van gewasresten. Deze extra compostering zorgt er ook voor dat er extra nutriënten zijn voor het nagewas dat daar van kan profiteren. Een ander voordeel is ...
Read more
myrazonit resultaat 6
Controle op bodemvocht in tarwe, na toediening Myrazonit CB, toont aan dat over 17 percelen de vochtvoorziening gemiddeld 16% hoger licht. In relatieve cijfers komt dit neer op ca. 19cc. Er is gemeten op een diepte van 15-20cm. Met een referente gewasverdamping van tussen de 3 en 5ml per dag is er een extra vochtvoorziening ...
Read more