maart 14, 2017 NIEUWS Geen reacties

D
e kwaliteit van de drijfmest hangt sterk samen van het rantsoen van de dieren. Kunt u ruwvoer aanbieden met een hogere samenstelling aan mineralen (N,P,K,ZN,MG,CA etc), dan zal dit ook doorwerken in de kwaliteit van uw drijfmest. Algemeen dalen de gehaltes van drijfmest in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat er verhoudingsgewijs steeds meer m3 moeten worden afgevoerd van het individuele bedrijf en er minder overblijft voor eigen grond. Minder m3 met lagere gehaltes resulteert in een negatieve spiraal die de bodemvruchtbaarheid niet ten goede komen.

Een verhoogde bodemactiviteit door het gebruik van Myrazonit, in combinatie met de stikstofbinding uit de lucht zorgt voor een betere plantbeschikbaarheid van mineralen. Hierdoor zal het ruw eiwit van de gewassen toenemen evenals de mineralenhuishouding (naar behoefte plant). Dit alles resulteert in een positieve opgaande weg, wat ook terug te vinden zal zijn in de mestsamenstelling.

 

Written by Marcel Rikmanspoel